Verzorgende IG voor de Flexpool
Stichting Land van Horne
Weert, NL
2 dagen geleden

De flex pool

De flex pool Land van Hor ne le vert een be lang rij ke bij dra ge aan de con ti nu ï teit van zorg bin nen de zorg af de lin gen en wijk teams.

Om dat mo ge lijk te ma ken heb je me de wer kers no dig die be reid zijn om op ba sis van tel kens 6 tot 7 we ken af de lin gen en / of wijk teams te on der steu nen.

Dat wordt de ta che ren ge noemd. Door dat je als me de wer ker van de flex pool op ver schil len de af de lin gen werkt ver keer je ei gen lijk in een bij zon de re en te vens unie ke po si tie.

Ten op zich te van vas te me de wer kers van een af de ling heb je na me lijk meer mo ge lijk he den om al le as pec ten van de ou de ren zorg te le ren ken nen.

Je krijgt te ma ken met plaat sin gen op af de lin gen met so ma tisch zie ken, psy cho ge ri a tri sche cli ën ten, cli ën ten met de ziek te van Hun ting ton, de ge ri a tri sche re va li da tie en de thuis zorg.

Dat maakt het werk na tuur lijk heel in te res sant en uit da gend maar het vergt ook een ex tra in span ning van de me de wer ker.

Je moet als het wa re van al le mark ten thuis zijn. Daar om mag je van ons ook de no di ge on der steu ning ver wach ten om de ze uit da gen de func tie goed te kun nen in vul len.

Dat doen we on der an de re door ge rich te scho ling aan te bie den en je vaar dig en be kwaam te ma ken en te hou den voor voor be hou den en ri si co vol le han de lin gen.

Land van Hor ne heeft daar voor een ei gen "Leer plein"die je on li ne, ook thuis, kunt raad ple gen. Daar naast wordt el ke de ta cheer pe ri o de met jou per soon lijk ge ë va lu eerd.

Dat ge beurd on der meer aan de hand van re flec tie for mu lier wat je zelf moet in vul len en be spre ken met de team lei der van de af de ling of wijk team waar je ge werkt hebt en aan slui tend met de co ör di na tor flex pool.

Leer doe len die je daar bij voor je zelf hebt ge for mu leerd wor den dan ver werkt in een plan van aan pak. De flex pool leent zich daar door ook uit ste kend om col le ga's met een zorg op lei ding maar die een af stand tot de zorg heb ben op ge lo pen, de her in tre der, weer ge schikt te ma ken voor het wer ken in de zorg.

Daar voor wor den be ge lei dingstra jec ten uit ge zet op af de lin gen die hier rui me en goe de er va ring mee heb ben.

BOL-ver zor gen de IG leer lin gen wel ke be zig zijn in de laat ste fa se van hun op lei ding kun nen ook sol li ci te ren op de ze va ca tu re.

Wat je func tie in houdt

Je bent me de ver ant woor de lijk voor de ver ple ging en ver zor ging van de aan jouw toe ver trouw de cli ën ten. Te vens word je be last met het schep pen van voor waar den voor een op ti ma le zelf stan dig heid en de to ta le so ci a le be ge lei ding van de cli ën ten.

Wat wij vra gen

Je bent in het be zit van een di plo ma ver zor gen de ni veau 3 IG of een ver ge lijk baar di plo ma. Er wordt ver wacht dat je ver ant woor de lijk heid draagt voor de aan jouw toe ver trouw de cli ën ten.

Me tho disch kun nen wer ken en goe de con tac tu e le ei gen schap pen zijn van zelf spre kend. Je kunt je snel aan pas sen aan wis se len de werk om ge vin gen en -om stan dig he den en laat je hier door niet uit het veld slaan.

Je ziet het als een uit da ging om een po si tie ve bij dra ge te le ve ren t.b.v. de ver schil len de teams waar je te werk ge steld wordt.

Daar naast wor den ei sen ge steld aan je mo bi li teit. Je moet na me lijk in zet baar kun nen zijn voor al le lo ca ties van Land van Hor ne en de thuis zorg Land van Hor ne, waar bij we zo veel mo ge lijk re ke ning hou den met aan vaard ba re reis tij den.

Wat wij je bie den

Je krijgt voor als nog een ar beids over een komst voor 1 jaar aan ge bo den. Een vast dienst ver band be hoort daar na tot de mo ge lijk heid.

De ar beids duur be draagt tus sen de 8 en 32 uur ge mid deld per week en wordt in over leg vast ge steld. Het sa la ris wordt ont leend aan FWG func tie groep 35 van het FWG 3.

0-sys teem. De ar beids voor waar den zijn con form de CAO VVT.

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier