Projectleider Digitoegankelijkheid
Matchd
Lelystad, NL
4 dagen geleden

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures,voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers,ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan vooreen tijdelijk loondienstverband met flexibele uren.

Je krijgt vanons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wijelke sollicitatie en geven een terugkoppeling.

Heb je geenterugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er échtiets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit teherstellen.

Functieomschrijving

Startdatum : 20-12-2021

Einddatum : 30-06-2022

Optie op verlenging : Ja

Aantaluur per week : 24

Sluitingsdatum : 02-12-2021 om 09 : 00uur

Opdracht

Binnen de provincie wordt volop gebruikt gemaakt van digitalesystemen ter ondersteuning van de dienstverlening aan encommunicatie met organisaties en inwoners.

Denk daarbij aan dewebsites en e-formulieren, maar in toenemende mate ook (mobiele) applicaties (apps). Voor al deze toepassingen geldt dat zemoeten voldoen aan de regelgeving op het gebied van digitaletoegankelijkheid.

Hiermee wordt beoogd dat applicaties van deoverheid voor iedereen toegankelijk zijn, waarmee wordt voorkomendat de wijze van presentatie en ontsluiting van digitale informatieen dienstverlening mensen met bepaalde functiebeperkingenbuitensluit.

Per 1 juli 2018 is het Tijdelijkbesluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Het Besluitverplicht overheidsinstanties tot het nemen van de noodzakelijketechnische en organisatorische maatregelen.

Dit Besluit wordt indrie fases ingevoerd :

 • Websites diezijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten met ingang van 23september 2019 aan de toegankelijkheidsnormen uit het Besluitvoldoen.
 • www.flevoland.nl voldoet aan deze normen.

 • Websites die daarvoor zijn gepubliceerd moeten uiterlijkmet ingang van 23 september 2020 aan de toegankelijkheidsnormen uithet Besluit voldoen.
 • Mobiele apps moeten injuni 2021 voldoen aan de toegankelijkheidsnormen uit hetBesluit.
 • Stand vanzaken

  Er is inmiddels het nodige gedaan enbereikt met betrekking tot digitale toegankelijkheid bij deprovincie Flevoland. Zo heeft provincie Flevoland goed zicht opbestaande en nieuwe websites en beschikt zij voor de meeste daarvanover de vereiste toegankelijkheidsverklaringen.

  Maar erzijn nog de nodige specifieke zaken die nadere aandachtvragen :

 • Interne websites en mobieleapps :
 • Er moet een inventarisatie plaatsvindenvan de interne websites, zoals Topdesk en Youforce en mobiele apps.Na inventarisatie moet in overleg met de eigenaar van de site / appeen toetsing plaatsvinden.
 • Op basis daarvan kan ook voor dezesites / apps een toegankelijkheidsverklaring opgemaaktworden;
 • Systemen die automatisch documentengenereren (zoals vergadertool iBabs) : hier moet een inventarisatieplaatsvinden en actie worden ondernomen om deze documenten te latenvoldoen aan de wettelijke eisen aan digitaletoegankelijkheid.
 • Dewetgeving voor overheidspublicaties is veranderd. Er zijn nieuwewebsites waarop documenten van de provincie geplaatst worden.
 • Bijvoorbeeld Koop (website met overheidspublicaties, waaronder ookPLOOI). Ook deze documenten moeten voldoen aan dedigitoegankelijkheidseisen.

 • Het borgen vandigitoegankelijkheid. Hiervoor moet tijd en capaciteit beschikbaargesteld worden. Uit het dashboard Digitoegankelijkheid, opgestelddoor de werkgroep Digitale Toegankelijkheid van hetinterprovinciale programma blijkt ook dat het met name blijftsteken op het borgen in de organisatie, waaronder :
 • het hebben van een organisatiebrede visie overdigitoegankelijkheid;
 • het (structureel)capaciteit en budget vrijmaken om aan de digitaletoegankelijkheidseisen te (blijven) voldoen;
 • het invullen van een overkoepelende functie / rol die hetoverzicht heeft, de kennis heeft, de voortgang bewaakt en debevoegdheid heeft om hierop (over de afdelings- / eenheidsgrenzenheen) te sturen;
 • het bredere gebruik van(reeds beschikbare) tools om aan de toegankelijkheidseisen tevoldoen (zoals Siteimprove en Adobe Acrobat);
 • het opvolgen van bevindingen vanuit keuringsinstantieszoals Cardan Technobility en toetsen of contractuele afspraken ronddigitoegankelijkheid worden nagekomen;
 • het bezien wat nodig is om (mobiele) apps aan dewettelijke eisen te laten voldoen (nb : dit staat nog in dekinderschoenen).
 • De provincie Flevoland heeft besloten deze activiteitenprojectmatig uit te voeren. Hiervoor wordt een deskundige enresultaatgerichte projectleider gezocht.

  Organisatie

  Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van deKoning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. Deambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerleimanieren.

  De organisatie van provincie Flevoland bestaat uitongeveer 500 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij zijnde schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

  Provincie Flevoland is een uitdagende en inspirerende werkgever.Ons werkveld? De samenleving! Elke dag werken wij aan Flevoland ophet gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen.

  We zijn eenflexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert opveranderingen in onze omgeving.

  Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaalHBO-niveau;
 • Virtuele) aanwezigheid op dedinsdag;
 • Een afgeronde cursus projectmanagent(zoals PRINCE ll Foundation);
 • Kennis van enwerkervaring met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’in de afgelopen 2 jaar;
 • Werkervaring met hetprojectmatig implementeren en borgen van DigiToegankelijkheidbinnen organisaties in de afgelopen 2 jaar;
 • Kennis van en werkervaring met DigiToegankelijkheid bijeen (semi) - overheidsinstantie met in de afgelopen 2jaar;
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier