BBL Leerling verpleegkundige (niveau 4)
Stichting Land van Horne
Weert, NL
4 dagen geleden

Voel je dat het tijd is om je ver der te ont wik ke len? Dan is dit mis schien het mo ment voor jou om weer in de school boe ken te dui ken.

Land van Hor ne biedt Ver zor gen de IG-ers de mo ge lijk heid om door te stro men naar de func tie van Ver pleeg kun di ge.

De BBL op lei ding tot Ver pleeg kun di ge

Tij dens de ze 2-ja ri ge op lei ding werk je mi ni maal 24 uur per week en daar van ga je ge mid deld 1 dag per week naar school.

Af han ke lijk van je con trac tu ren ont vang je per les dag door be taal de les tijd van je werk ge ver. Daar naast be draagt de stu die be las ting ca. 20 uur per week.

On der be ge lei ding werk je in ver schil len de (woon)zorg cen tra of bij men sen thuis (thuis zorg).

Wat leer je tij dens de op lei ding?

 • Me tho disch wer ken; ana ly se ren en co ör di ne ren van de (com plexe) zorg
 • Ver pleeg kun di ge dia gno se stel len
 • Coa chen van col le ga's in com plexe zorg si tu a ties
 • Ver be ter plan nen ma ken op af de lings- en be wo ners ni veau
 • Ver ban den leg gen tus sen bij voor beeld zorg in hou de lij ke ont wik ke lin gen op lan de lijk ni veau en dit ver ta len naar de ei gen werk plek
 • Kli nisch re de ne ren
 • Toe la tings ei sen

  Je komt in aan mer king voor de ze op lei ding wan neer je in het be zit bent van een MBO-di plo ma Ver zor gen de IG ni veau 3 en in tra- en / of ex tra mu ra le werk er va ring hebt in een zorg func tie op dit ni veau.

  Het is een ver eis te dat je het di plo ma Ver zor gen de IG aan ons kunt to nen al vo rens je in de se lec tie pro ce du re wordt mee ge no men.

  Daar naast ben je in het be zit van ei gen ver voer en ben je in de ge le gen heid om in ge zet te wor den op ver schil len de lo ca ties bin nen Stich ting Land van Hor ne.

  Jouw reis af stand voor woon-werk ver keer be draagt maxi maal 30 km en ke le reis.

  Le ren met een sa la ris en mooie ar beids voor waar den

  De op lei ding start in sep tem ber 2021 bij Gil de Op lei din gen in Weert. Je krijgt een leer- / ar beids over een komst voor de duur van de op lei ding.

  Je kunt er voor kie zen om 24 of 28 uur ge mid deld per week te wer ken. Je ont vangt een sa la ris van mi ni maal het wet te lijk mi ni mum loon en maxi maal €1.

  988,87 bru to per maand af han ke lijk van er va ring en vor de ring in de op lei ding con form de CAO VVT.

  Bo ven ge noem de be dra gen (peil da tum 01-01-2021) zijn bru to per maand en ge ba seerd op een dienst ver band van 36 uur per week.

  Je ont vangt daar naast een on re gel ma tig heids toe slag.

  Ben je al in dienst bij Land van Hor ne? Om te voor ko men dat je er no mi naal op ach ter uit gaat, ont vang je tij dens je op lei ding mi ni maal een bru to be drag dat over een komt met het no mi na le bru to sa la ris be drag dat je ont ving voor af gaand aan de op lei ding.

  Di plo ma op zak?

  Dan wil len wij jou be lo nen met een vast dienst ver band!

  Se lec tie pro ce du re voor nieu we col le ga's

  Je hebt in te res se? Su per! De eer ste stap is sol li ci te ren via on ze web si te : www.wer ken bij.land van hor ne.nl

  De on der de len van de se lec tie pro ce du re zijn :

 • Als je vol doet aan de ge stel de ei sen, word je uit ge no digd voor een in for ma tie bij een komst. De in for ma tie bij een kom sten staan ge pland op : woens dag 12 mei 2021 van 10.
 • 00-11.00 uur en don der dag 20 mei 2021 van 13.00-14.00 uur.

 • Je ont vangt ver vol gens een on li ne vra gen lijst om in te vul len, die wij ge brui ken als lei draad tij dens het se lec tie ge sprek.
 • Als laat ste volgt een se lec tie ge sprek, bij voor keur per soon lijk, maar mocht dit nog niet mo ge lijk zijn, dan vindt er een ge sprek plaats via Teams.
 • Ze ker voor het se lec tie ge sprek geldt : een goe de voor be rei ding is het hal ve werk!

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier