Operator Bereiding
Continental Candy Industries B.V
Drachten, NL
14 uur geleden

Wat ga je doen?

Samen met je collega’s zorg je voor een opti ma le out put van de pro duc tie li j nen. Je bent o.a. ver ant wo or de li jk voor je eigen lijn en / of machi ne.

Je stelt je lijn voor een run in- en af en je bouwt deze indi en nodig om zodat je het juis te pro duct kunt draai en. Om goed te kun nen pro du ce ren is samen werking belan gri jk, je vin dt het leuk je collega’s te bege lei den, uit leg te geven en aan te stu ren indi en nodig.

Je ver hel pt mogeli jke sto rin gen en zoekt samen werking met de Technische Dienst, wan neer je assis ten tie nodig hebt.

Om je zo breed mogeli jk in te zet ten bin nen de orga ni sa tie, lei den we je zo op dat je op meer de re plek ken inzet baar bent.

Omdat wij alle en de hoogst haal ba re kwa li teit aan onze klan ten leve ren heb je een scherp oog voor hygië ne en kwa li teit.

Je con tro leert regel ma tig de spe ci fi ca ties en de recep tuur, het half fa bri caat en de kwa li teit van het eind pro duct.

Je bent niet alle en ver ant wo or de li jk voor de pro duc tie, maar je levert ook een actie ve bij dra ge aan de hand ha ving en ver be te ring van hygië ne-

milieu- en arb ozorg op de afde ling. Ook zorg je ervoor dat admi nis tra tief alles op rol let jes loopt, je checkt op kwa li teit en kwan ti t eit en vult de bijbeho ren de con tro le l ijs ten in, con form pro ce du res.

Wat vragen w?

Je beschikt mini maal over MBO werk- en denk ni veau (3 / 4) en hebt bij voor keur werker va ring opge da an in een pro duc tieom ge ving in de levens mid delen bran che.

Ben jij proac tief, kun je nauw keu rig en zelf stan dig wer ken én heb je tech ni sche ken nis, ver k re gen door oplei ding of erva ring?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat bieden wij?

CCI biedt een goed pak ket aan pri ma i re en secun d ai re arbei ds vo or waar den vol gens de CAO Zoetwaren. Naast een goede werks feer, omringt door de heer li jks te sno ep so or ten, biedt CCI haar mede wer kers volop mogeli jk he den tot per so on lijke ont wikke ling.

Je werkt in een plo e gen dienst met een pri ma toe s lag en een werk week van 36 uur.

Solliciteren
Bij de favorieten invoegen
Verwijder van favorieten
Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
voortzetten
Aanvraagformulier