Student-stagiair of werkstudent bestuursrecht met interesse in ruimtelijke opgaven
AT Osborne
Baarn, Utrecht, NL
6 dagen geleden

Of het nu gaat om de real isatie van een cen trum voor pro to nen ther a pie, het aan leggen van een metroli jn door stedelijk gebied of ver du urza m ing van indus triële instal laties, al deze pro jecten hebben te mak en met juridis che uitdagin gen.

Het sla gen van dit soort pro jecten is niet alleen afhanke lijk van de juiste ken nis en toepass ing van regels en pro ce dures : het gaat ook om samen werken, inno vatief denken en prak tisch vooruitk ijken.

Voor de juris ten en advo cat en van AT Osborne Legal Ser vices is dit de dagelijkse praktijk.

Met het team van Legal Ser vices lev eren we alle soorten juridis che dien stver len ing ten beho eve van (middel)grote pro jecten.

Vaak zijn dit pro jecten in de infra struc tu ur, het vast goed en de zorg. Dit doen we vanu it ons kan toor in Baarn, maar ook als inter im-jurist bij de organ isatie van onze opdracht gev er.

Onze mensen oper eren daarmee op de grens van strate gieon twik kel ing, pro ject man age ment en hoog waardi ge juridis che bij s tand.

Een unieke proposi tie in Ned er land. Samen met de andere 150 spe cial is ten, man agers en con sul tants van AT Osborne zijn we actief bin nen vier dis ci plines : Infra struc tu ur, Gebied son twik kel ing & Milieu, Huisvest ing & Vast goed, Legal Ser vices en Bestu ur & Organ isatie.

kun je meer lezen over onze pro jecten, opdracht gev ers en werkwijze.

Ter ver sterk ing van ons team van juris ten en advo cat en zijn wij op zoek naar een stu dent-sta giaire of werk stu dent met inter esse in ruimtelijke opgaven.

De func tie

Als stu dent-sta giaire of werk stu dent wordt je onderdeel van het team van Legal Ser vices. Je gaat aan de slag met diverse know how werkza amhe den.

Zo doe je onder zoek naar jurispru den tie en lit er atu ur, zoekt juridis che vraagstukken uit en lev ert een bij drage aan de vraagstukken van onze opdracht gev ers.

Ook woon je, waar mogelijk, zit tin gen en besprekin gen met cliën ten bij. Daar naast help je mee aan de ontwik kel ing van inno vatieve pro ducten, zow el intern als extern.

Je kri jgt een men tor aangewezen en onder s te unt het hele team bij opdrachten.

Jouw profiel

De ide ale kan di daat herkent zichzelf in de vol gende kenmerken :

 • Je zit in de laat ste fase van je studie WO / HBO (Ned er lands) recht en behaalt goede studieresultaten;
 • Je bent leergierig en ambitieus;
 • Je hebt affiniteit met het bestu ursrecht, ruimtelijke orden ing en omgevingsrecht;
 • Je hebt inter esse in ruimtelijke opgaven;
 • Je bent ana lytisch sterk;
 • Je beschikt over uit stek ende com mu ni catieve vaardighe den zow el mon del ing als schriftelijk.
 • Wat bieden wij?

  Een stage is de ide ale manier om ons en ons werk ter rein beter te leren ken nen. Je gaat aan de slag in een inno vatieve omgev ing met inspir erende collega’s vanu it ver schil lende dis ci plines.

  Je doet in korte tijd veel ervar ing opdoet met de werk ing van het recht in de prak tijk en wordt uitgedaagd jezelf te ontwikke len.

  Hier voor kri jg je een passende ver goed ing. Uit er aard kun je ook deel ne men aan alle bureauactiviteit en, zoals bor rels, lezin gen en sportac tiviteit en.

  Niet voor niets is AT Osborne onlangs onder schei den als één van de Best Work places (Great Place to Work, 2017).

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier