Bestuurder
ZorgvisieBanen
's-Hertogenbosch, NL
5 dagen geleden

Sinds begin 2017 vormen drie onafhankelijke stichtingen, stichting Jeugdbescherming Brabant, stichting Veilig Thuis Brabant Noordoost en stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, een personele unie voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De bestuurder geeft in deze personele unie leiding aan de drie stichtingen.

In heel Noord-Brabant voert Jeugdbescherming Brabant jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Jeugdbescherming Brabant beschermt kinderen en jongeren als de veiligheid of ontwikkeling in gevaar is.

De organisatie werkt met liefde en lef aan het veilig laten opgroeien van kinderen. Samen met de mensen in en om de thuissituatie van een kind kiest Jeugdbescherming Brabant voor de beste aanpak.

Jaarlijks helpt de organisatie ca. 5.000 kinderen, jongeren en ouders. Dit doet Jeugdbescherming Brabant in heel Noord-Brabant vanuit de vestigingen in Tilburg, Roosendaal, Helmond en s-Hertogenbosch.

Samen met meer dan 400 bevlogen collega’s die zonder twijfel kiezen voor de veiligheid van het kind.

Samen Veilig is de missie. Jeugdbescherming Brabant heeft de werkwijze Samen Veilig geïmplementeerd in de organisatie. Hiervoor gelden de volgende vijf uitgangspunten :

 • veiligheid en ontwikkeling zijn de primaire doelen;
 • eigen kracht en regie van gezinnen;
 • gebiedsgerichte organisatie van de hulp;
 • eén melding volstaat;
 • een continu lerende praktijk.
 • De beide Veilig Thuis organisaties werken in opdracht van de gemeenten uit de regio Brabant Noordoost en Zuidoost-Brabant aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Voor zowel Veilig Thuis Brabant Noordoost als Veilig Thuis Zuidoost-Brabant geldt dat zij zich niet alleen op kinderen, jongeren en ouders richten, maar tevens op volwassenen en ouderen die b.

  v. te maken hebben met ouderenmishandeling.

  De kerntaken van de Veilig Thuis organisaties zijn :

 • advies en ondersteuning aan directbetrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling (slachtoffers, daders, gezinsleden);
 • advies en ondersteuning aan omstanders en professionals waarbij voor de meeste professionals de Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht is;
 • meldingen aannemen, verrijken en een inschatting maken van het veiligheidsrisico;
 • uitvoeren van de diensten Voorwaarden & Vervolg (V&V) en Onderzoek;
 • overdragen van casussen na de veiligheidsbeoordeling of na een dienst aan een lokaal team of hulpverlening;
 • monitoren of de ingezette stappen leiden tot structurele veiligheid en herstel.
 • De organisatie speelt in haar beleid proactief in op de politiek-bestuurlijke onduidelijkheid in de externe omgeving. Dit geldt zowel voor de positie van de jeugdbescherming als voor de positie van de Veilig Thuis-organisaties.

  Er zal tevens rekening mee moeten worden gehouden dat er nieuwe veranderingen op systeemniveau kunnen worden doorgevoerd.

  Budgettaire beperkingen en de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de organisatie onverminderd scherp aan de wind zal moeten zeilen.

  De focus in het strategisch beleid ligt verder op het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan cliënten, inhoudelijke innovaties en verbeteren van de efficiency.

  Processen worden ingericht op zodanige wijze dat de toegevoegde waarde voor de klant leidend is en de noodzakelijke overhead tot een minimum beperkt wordt.

  Ook wordt ingezet op het verder profileren als natuurlijke partner in de veiligheidsketen, die aanvullende expertise biedt bij het borgen van de veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen.

  De organisatie heeft in hoog tempo maatregelen getroffen om het werk ten tijde van de corona-crisis zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en past deze aan naar gelang de ontwikkelingen.

  De organisatie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De directieraad draagt zorg voor de realisatie van de doelstellingen, samen met de medewerkers.

  De directieraad bij Jeugdbescherming Brabant bestaat naast de bestuurder uit de directeur Jeugdbescherming, de directeur Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris.

  Bij de Veilig Thuis organisaties bestaat de directieraad naast de bestuurder uit de directeuren Veilig Thuis, de directeur Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris.

  De leiderschapsvisie is verbindend met de omgeving en ondersteunend aan het primair proces, zodat medewerkers optimaal kunnen focussen op hun kerntaken.

  Leren en ontwikkelen hebben hierin een centrale plek. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd.

  De medezeggenschapsorganen brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de bestuurder m.b.t. het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de begroting en het jaarwerkplan.

  Meer informatie is te vinden op de websites :

  De Raad van Toezicht komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van Bestuurder , die zich herkent in de onderstaande resultaatgebieden en die voldoet aan het hierna beschreven functie- en persoonlijkheidsprofiel.

  U bent inhoudsgedreven en u bent in staat om een stevige positie in te nemen in het maatschappelijk debat inzake jeugdbeleid en beleid ter voorkoming van huiselijk geweld en mishandeling.

  U straalt rust en consistentie uit, u bent zichtbaar aanwezig en u bent op natuurlijke wijze in staat om mensen te inspireren en te stimuleren.

  U raakt niet snel van uw à propos en u profileert zich op een toegankelijke, integere en bovenal heldere manier. U hecht veel belang aan medezeggenschap van medewerkers en cliënten.

 • Ontwikkelen van een breedgedragen lange termijn strategie en zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid.
 • Borgen van de inhoudelijke samenwerking tussen de drie stichtingen en sterk voor het voetlicht brengen van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost, Veilig Thuis Zuidoost-Brabant als duurzame en innovatieve organisatie met uitstekende netwerkverbindingen met de gemeenten en ketenpartners in de werkgebieden.
 • Naar buiten toe optreden als boegbeeld en behartigen van de belangen in het maatschappelijke en politieke krachtenveld.
 • Onderhouden van contacten met gemeenten, overheidsinstanties, zorginstellingen en andere instanties.

 • Eindverantwoordelijkheid dragen voor een rendabele bedrijfsvoering, voor de zorgcontinuïteit en voor het veiligstellen van adequate en toereikende financiering door de gemeenten op basis van minimaal kostendekkende tarieven.
 • Ontwikkelen van een flexibele bedrijfsvoering, die meebeweegt met de ontwikkeling van de zorgvraag, waarbij de focus ligt op lean management, efficiency en kostenbewustzijn in alle lagen van de organisatie.
 • Sturen op kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid.
 • Verantwoording dragen voor een toekomstbestendige en ondersteunende ICT organisatie.
 • Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren, scheppen van een inspirerende werkomgeving op grond waarvan zij van de juiste tools worden voorzien om integraal verantwoordelijk te zijn voor het tactisch en operationeel functioneren en hen ondersteuning bieden bij het stellen van prioriteiten.
 • Verantwoording dragen voor het strategisch HR-beleid, met de focus op duurzame inzetbaarheid en een optimale bezetting, alsmede bevorderen van inhoudelijke samenwerking en inspireren en enthousiasmeren van de medewerkers.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht en verder vormgeven van moderne zorggovernance.
 • Ruime ervaring als bestuurder of directeur, verkregen in een complexe zorgorganisatie of in een non-profit- of maatschappelijke organisatie.
 • Sterke affiniteit met het specifieke werkveld en karakter van de jeugdbescherming en / of de Veilig Thuis sector.
 • Succesvol in stakeholdermanagement, bekend met de gemeentelijke omgeving.
 • Ondernemend, vernieuwend en koersbepalend, bedrijfsmatig sterk.
 • Standvastig, besluitvaardig, neemt onder druk integere besluiten.
 • Academisch werk- en denkniveau, kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer, bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en sociaal beleid.
 • Enthousiasmerend leider, goed gevoel voor het aansturen van een organisatie met hoogopgeleide en autonome professionals.
 • Verbinder en bruggenbouwer, open, laagdrempelig, sterk relatiegericht.
 • Teamplayer, komt in teamverband in open communicatie tot gezamenlijke besluitvorming.
 • Sterk invoelend vermogen, maar behoudt te allen tijde voldoende kritische distantie tot de casussen en voelt goed aan wanneer meer toenadering dan wel meer afstand nemen van hem / haar wordt verwacht.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, relativeringsvermogen en gevoel voor humor.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

  Solliciteren kan via .

  Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek.

  Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

  Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

  In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

  Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

  Voor inhoudelijke vragen :

  Marja Suur, Partner

  Monica van der Ven, Personal Assistant

  T : 0850 734 734

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier