Programmeur onderhoud Civiele Constructies
Gemeente Amsterdam
Amsterdam, NL
3 dagen geleden

De optimale mix van dagelijks onderhoud enerzijds en groot onderhoud en vervangingen anderzijds : dat is wat jij als Programmeur onderhoud Civiele Constructies realiseert.

Zo zorg je voor een veilig en goed bereikbaar Amsterdam. Check hier onze vacature

Vaste baan

Uren per week 32 - 36 uur Werk- / denkniveau Hbo Plaatsingsdatum07-06-2021 Salaris Max. € 5.169,- Vacaturenummer 20080137 Sluitingsdatum06-07-2021 Vakgebied Projectmanagement, Techniek / bouw

De functie

De Amsterdamse bruggen : wie kent ze niet? Ze zijn kenmerkend voor onze stad. Maar hoe houden we de bijna 2.000 bruggen en ruim 600 kilometer aan kade en oevers in optimale staat?

Als programma adviseur civiele constructies weet jij het antwoord op die vraag. Vol enthousiasme stuur jij op de maximale prestatie van en risicobeheersing rondom deze assets.

Uiteraard doe je dat binnen budget. Zo maak je onze stad iedere dag een beetje mooier en veiliger.

Dit ga je doen

Denk- en doekracht : dat is wat jij levert binnen het team programmeurs van Civiele Constructies. Dankzij jou ligt er een integrale programmering voor alle beheeractiviteiten en projecten in de openbare ruimte die betrekking hebben op civiele constructies.

Je staat in deze programmering stil bij de korte, middellange en lange termijn.

Samen met de andere programmeurs uit je team analyseer je de inspectierapporten van assets zoals bruggen, kades en oevers.

Ook bekijk je andere kwaliteitsgegevens zoals meldingen van burgers, en schouwrapporten. Op basis van al deze input bepalen jullie de optimale mix van dagelijks onderhoud enerzijds en groot onderhoud en vervangingen anderzijds.

Uiteraard houd je hierbij rekening met de kaders van stedelijke programmering. Denk aan kaders rondom duurzaamheid en bereikbaarheid.

Vraagt de dagelijkse praktijk om aanpassingen? Bijvoorbeeld omdat in de directe omgeving al gewerkt wordt aan wegen of bruggen en kades.

Dan speel je hier soepel op in. Zo breng je onze programmering in lijn met het dagelijks onderhoud dat bijvoorbeeld door de directie Stadswerken en binnen het Amsterdamse Bos wordt uitgevoerd.

Naast het bepalen van de optimale onderhoudsmix ben je ook verantwoordelijk voor het afstemmen van de programmering rondom de civiele constructies op die van het programmateam Bruggen en Kades.

Zij voeren een grootschalige onderhouds- en renovatieopgave uit rondom de bruggen en kades. Daarnaast stem je de programmering af op die van de overige assets en op de gebiedsplannen van organisaties zoals Grond en Ontwikkeling.

Het eindresultaat? Een integraal meerjarig uitvoeringsprogramma. Tot slot draag je bij aan de doorontwikkeling van het team Civiele Constructies.

Samen met je collega’s verdiep je de vakkennis en breng je de processen en gebruikte standaarden een stap verder.

Dit is jouw kracht

Altijd ben jij gericht op samenwerking en een optimale relatie met anderen. De belangen die er spelen, voel jij als geen ander aan en je speelt er goed op in.

Je bent initiatiefrijk en houdt je ogen op het eindresultaat. Dankzij je sterke analytische vermogen kom je snel tot de kern van zaken.

En op sympathieke wijze overtuig je anderen van jouw standpunten. Verder heb je :

 • Mi ni maal een hbo-di plo ma ci vie le tech niek, of ver ge lijk ba re ste vi ge tech ni sche ach ter grond;
 • Mi ni maal twee jaar er va ring met het pro gram me ren en plan nen van in fra struc tu re le wer ken en pro jec ten;
 • Ken nis van de rol len van- en ver ant woor de lijk heids ver de ling -tus sen de ver schil len de ke ten part ners die zich rich ten op de open ba re ruim te;
 • Bij voor keur ken nis van de be stuur lij ke en po li tie ke are na van de ge meen te Am ster dam en de ge bieds spe ci fie ke op ga ven.
 • Mi ni maal € 3.561,- en maxi maal € 5.169,- bru to per maand (schaal 11) op ba sis van een 36-uri ge werk week. Je exac te sa la ris is af han ke lijk van je op lei ding, ken nis en er va ring.
 • Com plexe, af wis se len de werk zaam he den en een plek in een col le gi a le, di ver se or ga ni sa tie waar bin nen ie der een zijn iden ti teit en ei gen heid be houdt.
 • De mo ge lijk heid om thuis te wer ken en flexi be le werk tij den te han te ren, voor een goe de ba lans tus sen werk en pri vé.
 • Uit ste ken de op lei dings- en ont wik ke lings mo ge lijk he den zo als of fi ce trai nin gen, mind ful ness en vak spe ci a lis ti sche op lei din gen.
 • Een goed pak ket se cun dai re ar beids voor waar den, met on der meer op na me in het ABP-pen si oen fonds, een maan de lijk se bij dra ge aan je ziek te kos ten ver ze ke ring en een in di vi du eel keu ze bud get dat je vrij kunt be ste den.
 • Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.

  000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil.

  Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden.

  Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities.

  Zo verschuift onze focus van taakgericht naar procesgericht werken. In het ruim veertig koppige team Civiele Constructies zijn we betrokken bij elkaar, elkaars werk én bij de stad.

  Onze mensen weten wat er speelt in de stad en de wereld, net als jij. Samen sturen zij integraal op een optimale instandhouding en maximale beschikbaarheid van de civiele constructies in Amsterdam.

  Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de directie Stadswerken, de stadsdelen, het team van het programma Bruggen en Kades en diverse teams van Verkeer en Openbare Ruimte.

  Goed om te weten

 • De ge meen te Am ster dam wil een di ver se en in clu sie ve or ga ni sa tie zijn. Een or ga ni sa tie die ruim te biedt aan ie der een en die de di ver si teit van me de wer kers in zet om be te re re sul ta ten te ha len voor de stad.
 • Ta lent als ba sis, di ver si teit als kracht. We stre ven er naar dat het per so neels be stand een af spie ge ling is van de be roeps be vol king van Am ster dam met al haar aan we zi ge ver schil len.

 • Ac qui si tie naar aan lei ding van deze va ca tu re stel len wij niet op prijs. #LI-POST
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier