Helpende (plus) afdeling verpleging KSW
Stichting Land van Horne
Weert, NL
6 dagen geleden

In het cen trum van Ne der weert ligt zorg cen trum St. Jo seph. Toe gan ke lijk heid en klein scha lig heid zijn de sleu tel woor den voor dit zorg cen trum.

In zorg cen trum St. Jo seph bie den we zorg aan ou de ren met so ma ti sche klach ten (li cha me lijk). Daar naast bie den we ook zorg aan ou de ren met de men tie.

Wie we zoe ken

Ga jij stra len als het gaat om 'jouw' cli ën ten? Kan jij men sen sti mu le ren om de grens net een beet je te ver leg gen?

Weet jij op het juis te mo ment de juis te din gen te zeg gen? Of te doen? Ben je ge dul dig? En weet jij van aan pak ken?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat wij vra gen

Wij zoe ken nieu we col le ga's die het di plo ma hel pen de plus ni veau-2 heb ben rich ting zorg en wel zijn. Eni ge (sta ge)er va ring in de ou de ren zorg is ge wenst.

Dus : ben jij zelf stan dig, be trok ken, tact vol, hulp vaar dig en ge woon heel erg aar dig? Sol li ci teer dan op de ze func tie waar in geen dag het zelf de is.

Heb jij er va ring met ge drags pro ble ma tiek? Dat is mooi mee ge no men. Geen er va ring op dit ge bied? Geen pro bleem! We hel pen jou.

Er va ring kun je im mers op doen. Wij vra gen de be reid heid om flexi bel te zijn en wis se len de dien sten te wer ken (ze ven da gen per week, al le dien sten).

Wat wij je bie den

Je werkt in een team met be trok ken col le ga's waar in jij je ook per soon lijk kan ont wik ke len. Het sa la ris wordt ont leend aan func tie groep 25.

Naast het sa la ris en va kan tie geld kun je re ke nen op een ein de jaars uit ke ring. De ar beids voor waar den zijn con form de CAO Ver pleeg-, Ver zor gings hui zen en Thuis zorg (VVT).

Je krijgt een ar beids over een komst voor be paal de tijd.

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier