Medewerkers Ondersteunende begeleiding
Stichting Land van Horne
Weert, NL
1 dag geleden

Wat je func tie in houdt

Je on der steunt de cli ën ten thuis bij de dag struc tu re ring en sti mu leert en be ge leidt de cli ënt in zelf red zaam heid.

Op ba sis van de in di ca tie stel ling :

 • on der steun je de cli ënt bij dag struc tu re ring, ont span nings ac ti vi tei ten, in span nings ac ti vi tei ten en ac ti vi tei ten met be trek king tot de ei gen huis hou ding en het func ti o ne ren in de ei gen woon om ge ving;
 • be ge leid en on der steun je de cli ënt bij li chaams hy gi ë ne en ui ter lij ke ver zor ging en bied je zo no dig on der steu ning bij toi let gang;
 • be ge leid, sti mu leer en on der steun je bij het eten en drin ken aan ge past aan de si tu a tie van de cli ënt;
 • sti mu leer en on der steun je de cli ënt bij diens mo bi li teit;
 • maak je een zorg plan in af stem ming met de cli ënt en man tel zor ger (even tu eel met on der steu ning van je co ör di na tor);
 • fun geer je bij de com mu ni ca tie van de cli ënt met der den zo no dig als in ter me di air;
 • je ob ser veert en sig na leert bij zon der he den en meld de ze bij de wijk ver pleeg kun di ge of lei ding ge ven de.
 • Wat wij vra gen

  Je bent in staat om de cli ënt con form de in di ca tie stel ling zelf stan dig te be ge lei den en te sti mu le ren in zelf red zaam heid.

  Als per soon ben je hulp vaar dig, op let tend, kan je goed luis te ren en voel je aan wat ge past ge drag is. Oog voor de klei ne din gen die het le ven voor on ze kwets ba re cli ën ten aan ge na mer kun nen ma ken.

  Je bent cre a tief en op zoek naar kan sen en mo ge lijk he den en kan de ze daad wer ke lijk be werk stel lin gen, het zij met on der steu ning van je co ör di na tor.

  Je bent in staat om het be staan de los te la ten en di rect mee te be we gen met ver an der lij ke si tu a ties. De wens en be hoef te van de cli ën ten / man tel zor gers staan voor op, hier in dien je mee te be we gen.

  Flexi bi li teit op ba sis van in zet zorg be hoef te wordt dan ook ver wacht.

  Een goe de en cor rec te mon de lin ge com mu ni ca tie is van be lang in de con tac ten met de cli ënt, col le ga's en an de re be trok ke nen.

  Schrif te lij ke uit druk kings vaar dig heid is van be lang bij in for ma tie over dracht en voor het in vul len van stan daard for mu lie ren / ECD.

  Je bent in be zit van het di plo ma ver zor gen de ni veau 3 of MMZ ni veau 3. Een au to is nood za ke lijk. De va ca tu re is voor re gio : Weert, Ne der weert en Os pel.

  Het is wen se lijk dat je ook in het werk ge bied woont.

  Wat wij je bie den

  Je krijgt in eer ste in stan tie een ar beids over een komst voor be paal de tijd, met de in ten tie tot om zet ten naar een con tract voor on be paal de tijd.

  In ter ne kan di da ten met een con tract voor on be paal de tijd be hou den de ze con tracts vorm. De ar beids duur be draagt 5 tot 15 uur ge mid deld per week en wordt in over leg vast ge steld.

  Je werk da gen zijn van maan dag tot en met zon dag en lig gen tus sen 07.00-22.00 uur. Het sa la ris is con form de CAO VTT en vast ge steld in FWG 30.

  De Stich ting Land van Hor ne kent daar naast een aan tal aan trek ke lij ke se cun dai re ar beids voor waar den zo als een fit ness re ge ling en col lec tie ve ver ze ke rin gen.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier