Projectleider Beheer & Onderhoud (Tunnels)
Gemeente Amsterdam
Amsterdam, NL
1 dag geleden

Dit ga je doen

Per etmaal rijden 135.000 voertuigen door de vijf grote Amsterdamse tunnels. Dat vraagt om civiele constructies waar je op moet kunnen bouwen! Als projectleider beheer en onderhoud werk je op het grensvlak van projectmanagement en beheer.

De ene keer ben je vanuit de gemeente direct gedelegeerd opdrachtgever van een project, de andere keer ben je beheerder-aan-tafel (BAT) bij grootschalige projecten aan de tunnels.

Als BAT vertegenwoordig je de beheerder binnen een projectteam. Je collega-regievoerder is nu bijvoorbeeld druk aan het meewerken om de Piet Heintunnel en IJ-tunnel aan de wetgeving voor tunnelveiligheid te laten voldoen.

Daarvoor hebben we onder meer extra ventilatieroosters en vluchtroutes gerealiseerd. De BAT-functie is nog nieuw, dus die kun je volop mee vormgeven.

Zit je in de opdrachtgeversrol, dan bewaak je de scope van het project en ben je in de lead.

Het leuke van regievoering? Dat je op de beheerdersstoel zit én verantwoordelijk bent voor de uitvoering. Daarnaast ben je een spil in de samenwerking tussen beheerder en grootschalige tunnelprojecten.

Jij maakt dus alle facetten van een project mee en bent op die manier van alle ins en outs op de hoogte. Dat betekent dat je passende uitvoeringsplannen en projectopdrachten opstelt, opgeleverde werkzaamheden deskundig beoordeelt en een waardig gesprekspartner bent voor externe partijen, zoals het projectmanagementbureau.

Dit is jouw kracht

Een overtuigende en resultaatgerichte projectleider. Dat ben jij. Gecombineerd met je geduld, kritische blik en open mind maakt dat je een vooruitstrevende specialist.

Je vindt snel de weg binnen relevante netwerken en kunt verbindingen leggen en relaties uitbouwen. Je bent dan ook continu gericht op de samenwerking met anderen en weet hen mee te nemen in de ontwikkeling en verbetering van processen en methodes. Verder heb je :

 • Mi ni maal een hbo-di plo ma, bij voor keur in een tech ni sche ci vie le tech niek;
 • Mi ni maal vijf jaar er va ring op het ge bied van be heer en on der houd van tun nels;
 • Mi ni maal vijf jaar er va ring op het ge bied van pro gram ma- en pro ject ma na ge ment;
 • Bij voor keur wer ken in een over heids- of ge meen te lij ke om ge ving;
 • Goe de schrijf vaar dig he den om hel de re ad vie zen te kun nen op stel len.
 • Wij bieden Ingeklapt

 • Mi ni maal € 3.561,- en maxi maal € 5.169,- bru to per maand (schaal 11) op ba sis van een 36-uri ge werk week. Je exac te sa la ris is af han ke lijk van je op lei ding, ken nis en er va ring.
 • De mo ge lijk heid om thuis te wer ken en flexi be le werk tij den te han te ren, voor een goe de ba lans tus sen werk en pri vé.
 • Een goed pak ket se cun dai re ar beids voor waar den, met on der meer op na me in het ABP-pen si oen fonds en een maan de lijk se bij dra ge aan je ziek te kos ten ver ze ke ring.
 • Een in di vi du eel keu ze bud get om ex tra ver lo fu ren mee te ko pen, op lei dings kos ten van te be ta len of te la ten uit be ta len in de vorm van ex tra in ko men.
 • Com plexe, af wis se len de werk zaam he den en een plek in een col le gi aal, di vers team waar bin nen ie der een zijn iden ti teit en ei gen heid be houdt.
 • Uit ste ken de op lei dings- en ont wik ke lings mo ge lijk he den zo als of fi ce trai nin gen, mind ful ness en vak spe ci a lis ti sche op lei din gen.
 • De organisatie Ingeklapt

  Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.

  000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil.

  Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden.

  Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities.

  Zo verschuift onze focus van taakgericht naar procesgericht werken. In het dertig koppige team Civiele Constructies zijn we betrokken bij elkaar, elkaars werk én bij de stad.

  Onze mensen weten wat speelt in de stad en de wereld, net als jij.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier