Senior Gegevensspecialist Belastingen
Gemeente Amsterdam
Amsterdam, NL
5 dagen geleden

De functie

Belastingen van de gemeente Amsterdam is een dynamische en efficiënte organisatie die midden in de maatschappij staat. Team Gegevensregie is het kloppend hart van de organisatie.

Zij zijn verantwoordelijk voor het opleggen van alle belastingaanslagen. Gegevensregie voedt daarnaast het management met stuurinformatie.

Ze produceren en beheren alle documenten, doen voorspellende data-analyses. En ze begeleiden innovatietrajecten.

Werkzaamheden

Wat doe je als gegevensspecialist?

 • Je legt belastingaanslagen op voor onder meer OZB, parkeerbonnen en Toeristenbelasting;
 • Je voert regie op productieprocessen;
 • Je onderhoudt contacten met Communicatie, ICT en leveranciers zoals PostNL;
 • Je adviseert data-analisten met cijfermatige en inhoudelijke analyses;
 • Je doet onderzoek naar inconsistenties in data, gericht op kwaliteitsverbetering;
 • Je adviseert het management en medewerkers over de planning en uitvoering van productieprocessen;
 • Je doet verbetervoorstellen.
 • Wij vragen Ingeklapt

 • Hbo ni veau;
 • Mi ni maal 3 jaar werk er va ring met mas sa le pro duc tie pro ces sen en het be heer van do cu men ten;
 • Ken nis van pro ces sen, pro ce du res, sys te men, ge ge vens ver wer king;
 • Ken nis van be las tin gen is een pre;
 • Er va ring met MS SQL en Ex cel.
 • Competenties Ingeklapt

 • Re sul taat ge richt
 • Klant ge richt
 • Ana ly tisch
 • Team play er
 • Wij bieden Ingeklapt

 • Een ar beids over een komst voor de duur van 1 jaar met de mo ge lijk heid op een vast con tract.
 • Je sa la ris is mi ni maal € 2.973,- en maxi maal € 4.494,- bru to per maand (sa la ris schaal 10) op ba sis van 36 uren per week.
 • Wer ken in een di ver se stad met goe de be reik ba re lo ca ties in Am ster dam en de kans je te blij ven ont wik ke len.
 • Een goed pak ket se cun dai re ar beids voor waar den, o.a. op na me in het ABP-pen si oen fonds, een maan de lijk se bij dra ge in de ziek te kos ten ver ze ke ring en een In di vi du eel Keu ze bud get van 17,05% van jouw jaar sa la ris.
 • Je kunt dit in zet ten om bij voor beeld ex tra ver lo fu ren te ko pen. Voor een over zicht van alle ove ri ge ar beids voor waar den, klik hier.

  De organisatie Ingeklapt

  Belastingen van de gemeente Amsterdam haalt jaarlijks ongeveer 600 miljoen euro op. Door het heffen van lokale belastingen zoals afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting en toeristenbelasting.

  Hiermee financiert de gemeente publieke voorzieningen. Bijvoorbeeld het onderhoud van de grachten, fietspaden en parken.

  Maar ook sociale voorzieningen en de veiligheid in de stad.

  De afdeling CP&A levert de organisatie betrouwbare en praktische ondersteuning. Onder meer met beleidsadvies, juridisch advies, communicatie, financiën, P&O en het secretariaat.

  Jouw team Gegevensregie is de motor voor innovatie en organisatieontwikkeling.

  Belastingen is volop in beweging. We zijn gericht op de wensen van de Amsterdammer en werken continu aan de innovatie van onze dienstverlening.

  Bij Belastingen werken enthousiaste professionals die onze stad een warm hart toedragen. We voeren onze formele taken uit in een open en informele sfeer.

  Meer weten over werken bij de gemeente Amsterdam? Bekijk de verhalen van onze medewerkers.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier