Medewerker testafname
Stichting Land van Horne
Weert, NL
4 dagen geleden

Ben jij snel be schik baar en wil jij graag een bij dra ge le ve ren aan de con ti nu ï teit van zorg in de ze co ro na tijd?

Dan is de va ca tu re van Me de wer ker Tes taf na me bin nen on ze stich ting wel licht iets voor jou.

Wat je func tie in houdt?

Als me de wer ker test straat ben jij ver ant woor de lijk voor het ont van gen van be zoe kers in on ze test straat te Weert, het con tro le ren van le gi ti ma tie, af spra ken, pro to col len op vol gen en de ad mi ni stra tie ver wer ken.

De be zoe kers ko men met de au to naar de test lo ca tie en wor den ver vol gens bin nen in een apar te ruim te ge test door jou en / of an de re col le ga's van Land van Hor ne.

Daar neem je een keel- en neus kweek af en zorg je dat de ze op de juis te ma nier ver werkt en ge test kan wor den. Ook het ver voer van de mon sters naar het zie ken huis te Weert is on der deel van je ta ken pak ket.

Al le werk zaam he den vin den plaats on der zeer be scher men de om stan dig he den en vol gens een strik te werk in struc tie.

Be zoe kers van de ze test straat zijn ei gen me de wer kers van Land van Hor ne die een af spraak heb ben om een co ro na test te la ten af ne men.

Wat wij vra gen

Voor de ze tij de lij ke func tie zijn we bij voor keur op zoek naar kan di da ten met mi ni maal een di plo ma Ver zor gen de IG.

Ook kan di da ten met een niet-zorg ach ter grond wor den van har te uit ge no digd om te re a ge ren. Na een in ter ne scho ling kun je - on der su per vi sie van BIG ge re gi streer de col le ga aan de slag.

Het is be lang rijk dat je ze ven da gen per week be schik baar bent, je in zet wordt in over leg ge pland voor en ke le uren per dag.

Het af ne men van tes ten vindt meest al in de och tend uren plaats, in ci den teel in de mid dag. De ze va ca tu re is ge schikt voor kan di da ten die flexi bel zijn, van aan pak ken we ten en niet te rug dein zen om te wer ken on der druk in bij zon de re om stan dig he den.

Daar naast is het be lang rijk dat je se cuur bent en zorg vul dig werkt, dat je lang kunt staan en over goe de com mu ni ca tie ve vaar dig he den be schikt.

Je geen angst hebt om te wer ken in een scho ne om ge ving waar be zoe kers ko men die mo ge lijk be smet zijn met het co ro na vi rus.

Je krijgt be scher men de kle ding aan.

Wat wij je bie den

In de ze func tie krijg je echt de kans om bij te dra gen aan het be strij den van het co ro na vi rus in Ne der land. Het is een func tie waar in veel van je wordt ge vraagd en je flexi bel moet zijn.

Je werkt im mers op een uniek plek en on der bij zon de re om stan dig he den. Ui ter aard zor gen we voor goe de be ge lei ding voor jou en je di rec te col le ga's.

De werk tij den vin den meest al in de och tend plaats, soms in de mid dag. Daar bij is het be lang rijk dat je ze ven da gen per week, ook in de week en den en avond uren, kunt wer ken.

Be schik baar heid kan in on der ling over leg wor den be paald. Kij kend naar de co ro na si tu a tie dan ver wach ten we dat we de ze tij de lij ke baan in ie der ge val voor de duur van een half jaar kun nen aan bie den, de mo ge lijk heid op ver len ging is aan we zig.

Je krijgt een ar beids over een komst voor be paal de tijd aan ge bo den. In ter ne kan di da ten be hou den hun con tract voor on be paal de tijd.

Je in scha ling in de ze func tie wordt ge kop peld aan je hui di ge func tie (op ba sis van je op lei ding en er va ring).

De ar beids voor waar den zijn con form cao VVT. Land van Hor ne is een gro te zorg in stel ling met cir ca 2.600 me de wer kers die staan voor kwa li teit van zorg en oog heb ben voor el kaar.

Ge ïn te res seerd?

Heb je in te res se en wil je meer in for ma tie? Dan kun je con tact op ne men met In grid Kor sten van Agt maal, Ca sema na ger duur za me in zet baar heid, T : 088 987 8376.

Of met Ton ny Leen ders, Ad vi seur duur za me in zet baar heid, T : 088 987 8374. Of per e-mail : co ro na vi rus land van hor ne.nl

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier