Hbo-behandelaar gezinsbehandeling / KINGS Groepsleider
Accare
Smilde, NL
4 dagen geleden

Waar ga jewerken?

De KINGS-behandeling richt zich primair op debehandeling van het gezin. Veelal is er sprake van complexegezinsproblematiek met trauma-gerelateerde klachten.

Er vindt waarnodig zowel behandeling plaats van de ouder(s), als het kind om inhet geheel te werken aan een veilige en solide ontwikkelingsbasisvoor het kind.

Centraal staan de doelen van het gezin en deindividuele gezinsleden.

Gezinnen wordengemiddeld zes weken opgenomen om d.m.v. een intensiefbehandeltraject te werken aan het doorbreken van patronen.

In demeeste gevallen wordt hier o.a. traumabehandeling voor ingezet enwordt er gewerkt met pedagogische doelen. Er wordt op systemischewijze aan de doelen gewerkt en hiervoor worden verschillendemethoden en protocollen ingezet.

Gedurende je diensten werk je alshbo-behandelaar met één gezin.

Wat houdtde functie in?

Als hbo-behandelaarwerk je in een multidisciplinair team en ben jemedeverantwoordelijk voor het aangaan van een goedebehandelrelatie.

Je primaire werkzaamheden zijn :

 • Het geven vanpsycho-educatie;
 • Signaleringsplannenmaken;
 • CGT / CGW interventies of behandelingeninzetten, ook met TOV (behandeling op basis vanvideobeelden);
 • Oriënterende gesprekken enevaluaties in samenwerking met debehandelcoördinator;
 • Samen met de gezinnenonderhoud je contact met verwijzers en externehulpverlening;
 • Je werkt wisselende dienstenbinnen de 24-uurszorg.
 • Wie ben jij?

  Je hebt eenrelevante afgeronde hbo-opleiding met een geldige SKJ- of BIGregistratie, aantoonbare affiniteit en ervaring in de kinder- enjeugdpsychiatrie en je bent 28 - 32 uur per week beschikbaar.

  Jestaat stevig in je schoenen, bent flexibel, kunt kritisch kijkennaar je eigen handelen en die van anderen. Je gaat moeilijkegesprekken niet uit de weg.

  Wie zijnwij?

  Accare is een academische en ambitieuzeorganisatie voor jeugd-ggz, die haar medewerkers veel ruimte biedtvoor eigen initiatief en vernieuwing.

  We werken vanuit 27 locatiesin Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Elk kind kan bij ons terechtook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening.

  Webehandelen een kind bij voorkeur in zijn vertrouwde omgeving, zodathet gewoon naar zijn eigen school kan gaan, kan sporten ofafspreken met vrienden.

  Dat doen we in nauwe samenwerking methuisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpak sluit altijd aan bijde vraag van het kind en zijn ouders.

  We luisteren en nemen nietover. Het kind kijkt dus ook mee in zijn eigen dossier. We nemenzelden een kind op, alleen als het niet anders kan, maar dan isopname een geïntegreerd onderdeel van een totaaltraject.

  We kunnenzo werken, omdat we een academisch centrum zijn, buiten de kadersdurven denken en continu onderzoek doen naar onze behandelingen.

  Opdie wijze innoveren we voortdurend naar de best bewezen werkzamezorg. Accare is een organisatie waar de kwaliteit en zorgcentraal staat.

  Het is een organisatie met lef die het durft om eenhele eigen visie te hebben en daar ook voor gaat. Wij willen goedezorg leveren voor de jeugdigen en hun gezinnen zodat zij zo goedmogelijk kunnen deelnemen aan het gewone' leven.

  Wat bieden wij?

  Accare biedt eenuitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. Het is deplek waar je je op je eigen vakgebied gedegen kunt ontwikkelen enwaar je de vrijheid krijgt om nieuwe ideeën in de praktijk tebrengen.

  Naast onze secundaire arbeidsvoorwaarden zoals hetfietsplan, korting op fitness en een pensioenregeling, maken wijhet voor jou extra aantrekkelijk door :

 • Persoonlijkeontwikkeling in je functie; je krijgt ruimte voor eigen initiatiefen vernieuwing, jouw visie wordt gewaardeerd.
 • Jouw ontwikkeling iseen gedeelde verantwoordelijkheid, jij hebt een idee over het tevolgen pad, Accare faciliteert en financiert op maat en naarmogelijkheden;
 • Een jaarcontract, die wanneer webeiden tevreden zijn met elkaar wordt omgezet in een vastcontract;
 • Een eindejaarsuitkering van8,33%;
 • Per kalenderjaar 166 verlofuren en 35verlofuren in de vorm van een levensfasebudget (op basis van 36 uurper week);
 • Evidence-based zorg die wij insamenwerking met ketenpartnersontwikkelen;
 • Collega's vol passie die handelennaar onze kernwaarden : lef, volhardend en elke dagbeter.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt defunctie van hbo-behandelaar / groepsleider ingedeeld inFWG-functiegroep 50 van de CAO GGZ .

  Vragen? Neemcontact met ons op en wij vertellen je er graag meerover!

  Wil je meer informatie over KINGS of heb je andereinhoudelijke vragen neem dan contact op met Patricia Kraan-Manrovia p.kraan-manro accare.

  nl of metJudith Kregel via j.kregelwubs accare.nl .

  Je kuntsolliciteren tot en met 31 maart 2022. Reageren kanuitsluitend via de website van Accare . Gebruik hiervoorin de vacaturetekst de button 'solliciteren'.

  Na verzending vangegevens ontvang je direct eenontvangstbevestiging.

  Het eersteklikgesprek is gepland op dinsdagochtend 5 april. De week daarop iser mogelijkheid een dag mee te lopen. Het tweede gesprek staatgepland op dinsdagmiddag 10 april.

  Bij aanstellingwordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en erworden referenties ingewonnen.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordtniet op prijs gesteld.?Delen van deze vacature in je netwerkwel!

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier