Verzorgende IG Geriatrische revalidatie zorg (GRZ)
Stichting Land van Horne
Weert, NL
2 dagen geleden

In ju ni 2019 heb ben wij een spik splin ter nieuw zorg- en re va li da tie cen trum in het hart van Weert ge o pend. Je bent er wel kom! We be groe ten jou graag als on ze nieu we col le ga!

Op de af de ling Ge ri a tri che re va li da tie zorg (GRZ) zijn we op zoek naar een col le ga die ons team komt ver ster ken als Ver zor gen de IG.

Wer ken op de GRZ-af de ling vraagt echt iets an ders van het ver ple gend en ver zor gend per so neel dan wer ken in de woon zorglo ca ties.

Ge mid deld ver blij ven er 56 re va li dan ten met een gro te va ri a tie aan kli ni sche ziek te beel den. Zij ver blij ven er ge mid deld 6 we ken.

Wij zoe ken col le ga's :

 • Waar van het hart snel ler gaat klop pen als het gaat om wer ken in de mooie we reld die re va li da tie heet
 • die mul ti dis ci pli nair wer ken in het DNA heb ben zit ten
 • die wel hou den van een uit da ging
 • die de doe len van de re va li dant res pec te ren
 • die raad we ten met wis se len de re va li da tie vraag stuk ken
 • die wil len wer ken bij een prach ti ge or ga ni sa tie
 • die het hart op de juis te plaats heb ben
 • Wat breng je mee?

  We zijn op zoek naar een ge di plo meer de IG-er met een ste vi ge per soon lijk heid, die in staat is daad krach tig op te tre den en op los sings ge richt te werk gaat.

  Een col le ga die zijn / haar ver pleeg tech ni sche vaar dig he den op or de heeft en de ze com plexe zorg han de lin gen goed weet uit te voe ren.

  Ui ter aard kun je re ke nen op een ge de gen in werk pe ri o de. Op de ze ma nier wordt je be kend ge maakt met het GRZ-pro ces en ga je goed voor be reid van start.

  Ons aan bod?

  Wij bie den in elk ge val een in te res san te func tie én een mooie be lo ning. Het sa la ris wordt ont leend aan func tie groep 35.

  De ar beids voor waar den zijn con form de CAO VVT. Daar naast bie den we een goed scho lings aan bod en kom je te wer ken in een pret tig team waar kwa li teit hoog in vaan del staat.

  Je krijgt een ar beids over een komst aan ge bo den voor on be paal de tijd. De ar beids duur voor ver zor gen de IG be draagt 20 tot 28 uur ge mid deld per week en wordt in over leg met jou vast ge steld.

  Ver der wil len we je graag uit no di ging om een dag mee te lo pen na we der zijd se en thou si as me tij dens het ge sprek om dui de lij ker beeld te krij gen van de spe ci fie ke ge ri a tri sche re va li da tie zorg.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier