Directeur Regie Migratieketen bij JenV
Rijksoverheid
Den Haag, Netherlands
4 dagen geleden

Directeur Regie Migratieketen bij JenV

Vacaturetype vacatures bij de rijksoverheid Naam organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid Salarisschaal 17 Vacaturenummer BABD 370-20 Publicatiedatum 16 oktober 2020 Sluitingsdatum 30 oktober 2020

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.

Daarnaast werkt Justitie en Veiligheid aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechts bescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

Veiligheid en recht raakt mensen (link naar de organisatie).

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opga ven en streeft naar een betere verbinding met de omgeving.

Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mo ge lijkheden voor co-creatie ( JenV Verandert ).

Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het directoraat-generaal Migratie (DGM)

De directeur Regie Migratieketen is werkzaam bij DGM. DGM staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid met respect voor de migrant en oog voor de Nederlandse samenleving.

Migratie is een gevoelig onderwerp, waarbij de politiek, het publieke debat en internationale ontwikkelingen de kaders bepalen.

DGM zorgt voor een gebalanceerd migratiebeleid en ondersteunt bij de uitvoering ervan. DGM bestaat uit de directie Regie Migratieketen, de directie Migratiebeleid, Bureau Internationale Migratie en twee (tijdelijke) programma’s : landelijke vreemdelingenvoorziening en grenzen & veiligheid.

Er is een nieuw Organisatie- en Formatierapport.

Bij DGM werken we nauw samen met de partners in de migratieketen :

 • samen ontwikkelen we strategische kaders voor het (inter)nationaal migratiebeleid die innovatief, effectief en uitvoerbaar zijn;
 • samen bevorderen we samenhang in de uitvoering en zorgen we voor overzicht in de keten;
 • DGM wil een lerende organisatie zijn. DGM toetst waar mogelijk de effecten van het beleid en reflecteert op het eigen functioneren;
 • DGM is een betrouwbare partner en richt zijn blik naar buiten.
 • DGM als gezagsdrager en in internationaal verband

  JenV is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, de afwikkeling van toelatings-pro cedures in Nederland en de terugkeer van vreemdelingen uit Nederland.

  DGM ziet erop toe dat vreemdelingen humaan en in overeenstemming met internationale verplichtingen in Nederland worden toegelaten en opgevangen.

  Voor gedwongen vertrek van vreemdelingen uit Nederland of de intrekking van het Nederlanderschap geldt dezelfde maatstaf.

  DGM is gezagsdrager voor Politie en Koninklijke Marechaussee en is in die rol verantwoordelijk voor het grenstoezicht in Nederland.

  In dat verband heeft DGM een nauwe samenwerkingsrelatie met private partijen, zoals Schiphol en de andere exploitanten van lucht- en zeehavens.

  Ook zijn er (al dan niet financiële) relaties met de rechtspraak, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties.

  DGM kan alleen goed functioneren dankzij een goede verstandhouding met internationale partners. Primair zijn dat zusterministeries in hoofdsteden van met name andere EU-lid staten en geassocieerde landen en de Europese Commissie.

  Medewerkers van DGM bevinden zich regelmatig binnen en buiten Europa voor onderhandelingen en besprekingen.

  De directie Regie Migratieketen

  De directie Regie Migratieketen (hierna : DRM) voert de regie over de migratieketen. Zij heeft daarbij een op de praktijkgerichte instelling en handelwijze.

  De belangen van migranten (veiligheid en de menselijke maat), medewerkers van de migratieketen (ruimte voor professioneel handelen) en de samenleving (maatschappelijk effect) staan hierbij voorop.

  De DRM formuleert in samenwerking met de directie Migratiebeleid heldere afspraken met de keten over de te bereiken doelen en zorgt voor de monitoring van het uitgevoerde beleid.

  Als de bereikte resultaten daarvoor aanleiding geven, draagt de DRM bij aan een ander handelingsperspectief en ondersteunt de directie Migratiebeleid bij het aan passen van beleid.

  Over alle aspecten van ketenregie is de DRM in staat transparant en heldere verantwoording af te leggen.

  De directie ondersteunt de directeur-generaal bij het opstellen van de begroting en het vast stellen van budgetten in diens functie van opdrachtgever van IND, COA en DT&V en als gezagsdrager voor Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee.

  De directie onder-steunt tevens de DRM in de rol van opdrachtgever van DJI, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Nidos en in de rol van ketenregisseur, als Verantwoordelijke Autoriteit voor de Europese Fondsen op het terrein van Asiel, Migratie, Integratie en Veiligheid.

  Ook de Chief information Officer-functie voor heel DGM is ingebed binnen DRM.

  De opgaven

  De directies binnen JenV hebben de ambitie zich te blijven ontwikkelen, aan te sluiten bij maatschappelijke veranderingen en een aantrekkelijke werkgever te zijn.

  Van de nieuwe directeur DRM verwachten we dat hij of zij net zo ambitieus is en ingezette trajecten verder ontwikkelt of voortzet. Zoals :

 • verder vormgeven aan het opdrachtgeverschap en robuuste ketensturing volgens het binnen JenV enkele jaren geleden ingevoerde driehoeksmodel (eigenaar-opdrachtgever-opdracht nemer);
 • voortzetten van ketenbrede data-analyse en transparantie d.m.v. onder andere open data;
 • voortzetten van digitalisering van de informatievoorziening en verder ontwikkelen van biometrie;
 • implementeren en beheren van IV-systemen als gevolg van zeven nieuwe Euro pese verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid;
 • bijdragen aan en vertalen van de uitkomsten van het Programma Flexibilisering Asielketen naar de rol van ketenregisseur en opdrachtgever;
 • borgen en waar mogelijk verbeteren van een goede ketensamenwerking door partijen met elkaar te verbinden;
 • bijdragen aan de visievorming op DGM als organisatie;
 • volgen en implementeren van ontwikkelingen op het vlak van bedrijfsvoering binnen DGM;
 • opzetten en implementeren van Europese subsidies op het terrein van migratie (periode 2021-2027).
 • Wie ben je?

  Om de opgaven goed te kunnen uitvoeren zoeken we een ervaren collega met ervaring op politiek complexe en gevoelige dossiers.

  Iemand die visie en betrokkenheid heeft en uitstraalt. Een directeur die DRM naar buiten toe goed kan vertegenwoordigen en intern ruimte biedt.

  Een krachtige en actieve ketenregisseur met gevoel voor de relatie beleid en uitvoering.

  Daarbij ben je :

 • een verbindend leidinggevende met oog voor de menselijke factor;
 • een verbinder tussen bestuurders en ketenpartners, waarbij hij of zij over de grenzen van de organisatie kijkt;
 • in staat een onafhankelijke positie in te nemen en een neutrale rol te vervullen;
 • flexibel en heeft affiniteit met zowel uitvoering als beleid;
 • oplossingsgericht;
 • pragmatisch en heeft het vermogen doortastend op te treden;
 • representatief, gezaghebbend en zakelijk;
 • een betrokken collega met relativeringsvermogen;
 • goed in het omgaan met belangentegenstellingen, standvastig in optreden en sterk in het onderhandelen.
 • Wat neem je hiervoor verder mee?

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring als integraal manager met een samengesteld werkterrein dat politiek gevoelig van aard is en bestuurlijke complexiteit kent;
 • bij voorkeur ervaring met het werken in het driehoeksmodel van opdrachtgeverschap : eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer;
 • bij voorkeur ervaring met bedrijfsvoering en financiën;
 • ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving met politiek-bestuurlijk ingewikkelde vraagstukken;
 • bij voorkeur ervaring om partijen binnen en buiten de organisatie te verbinden;
 • bij voorkeur ervaring in zowel de (keten-)uitvoering als kennis van het (keten-) beleid.
 • Wat bieden we?

 • De kans om op topniveau in een politiek-bestuurlijke context binnen het migratiedomein te werken en een bijdrage te leveren aan een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid.
 • Leidinggeven aan getalenteerde en bevlogen professionals.
 • Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 17. Naast het salaris ontvangt u 16,37 pro-cent Individueel Keuzebudget over uw salaris.
 • Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
 • Publiek leiderschap

  Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

  Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

  Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap :

 • onze Visie op publiek leiderschap;
 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
 • het profiel van een ABD'er.
 • Een selectieassessment - in het geval u geen ABD-topmanager bent kan onderdeel uitmaken van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

  Meer informatie over deze vacature

  Mr. J.W.H.M. Beaujean

  directeur-generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid

  telefoonnummer : 070-370 78 72

  e-mail : jw.beaujean minjenv.nl

  De leden van het MT DRM zijn graag bereid tot een oriënterend gesprek.

  Zij zijn bereikbaar via het secretariaat van DRM : 070-370 79 10.

  Solliciteren

  Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

  Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 370-20 naar :

  E-mailadres : wervingenselectieBABD minbzk.nl

  Meer informatie

  Over de sollicitatieprocedure

  Max Arler

  MD-consultant Bureau ABD

  Telefoonnummer : 06-55 44 11 70

  E-mailadres : max.arler minbzk.nl

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier