Risicomanagement adviseur
Gemeente Amsterdam
Amsterdam, NL
4 dagen geleden

De functie

Als (ervaren) adviseur risicomanagement help je onze projectteams een scherp beeld te vormen van mogelijke bedreigingen voor het project van begin tot eind.

Je denkt mee in het bepalen van beheersmaatregelen om de risico’s de kop in te drukken, maar brengt ook het bewustzijn dat een project zónder risico’s niet bestaat.

Je expertise gebruik je om te structureren, te analyseren en te adviseren. Met je scherpte en natuurlijke gunfactor zoek je als kritische luis in de pels de grenzen op, daag je projecten uit en houdt je hen een spiegel voor.

De gemeente Amsterdam is constant in ontwikkeling. Je gaat als adviseur risicomanagement aan de slag om je eigen vakgebied te versterken binnen de organisatie.

Met je frisse blik versterk je jouw rol en zoek je innovatieve ideeën om het belang van risicomanagement in projecten, programma’s en organisatiebreed nog beter over het voetlicht te brengen.

Werkzaamheden

Als adviseur risicomanagement :

 • Adviseer je en / of ben je lid van meerdere projectteams en adviseer je op strategisch niveau over risicostrategieën, beslissen onder onzekerheid en concrete beheersmaatregelen.
 • Deze teams realiseren infrastructuurprojecten en gebiedsontwikkelingen in de verkennings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase;
 • Geef je het project(team) inzicht in risico’s door bijvoorbeeld risicosessies te organiseren en te begeleiden, informatie te structureren, analyseren en scherpe adviezen bij het projectteam op de agenda te krijgen;
 • Zoek je vakinhoudelijk de raakvlakken en samenhang met andere projectbeheersingscollega’s, zoals planningsadviseurs, kostendeskundigen, financieel adviseurs en managers projectbeheersing;
 • Jaag je het risicomanagementproces binnen de projecten aan en ben je sparringpartner voor de projectteamleden, zonder de verantwoordelijkheid voor risico’s over te nemen;
 • Beheer je de risico’s in het project. Daarvoor gebruik je passende tooling waarmee je aan het projectteam de risico’s rapporteert;
 • Lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van risicomanagement binnen het Ingenieursbureau vanuit de vakgroep risicomanagement.
 • Wij vragen Ingeklapt

 • Je hebt aan toon baar hbo werk- en denk ni veau en mi ni maal een re le van te hbo of wo-di plo ma, te den ken valt bij voor beeld aan de op lei din gen ci vie le tech niek, (tech ni sche) be drijfs kun de, pla no lo gie, bouw kun de.
 • Maar er zijn ook col le ga’s met hele an de re ach ter gron den;
 • Je hebt ken nis van en er va ring in de fy sie ke pro jec ten we reld en een com plexe (ste de lij ke) om ge ving. Je kent de ver schil len de pro ject fa se rin gen, con tract vor men en pro ce du res;
 • Je bent in staat om met be hulp van mo der ne tech nie ken als MS teams je werk zo da nig in te rich ten op dat je ver ge lijk ba re re sul ta ten weet te boe ken in ver ge lij king tot het tra di ti o ne le kan toor con cept.
 • We worden extra enthousiast als je het volgende meebrengt :

 • Werk er va ring als ad vi seur ri si co ma na ge ment bin nen een over heids or ga ni sa tie of bij een aan ne mer in de fy sie ke pro jec ten we reld en een com plexe (ste de lij ke) om ge ving, waar in je o.
 • a. ver ant woor de lijk was voor het or ga ni se ren van ri si co ses sies en zorg dra gen voor pas sen de stuur in for ma tie van uit een ri si co-tool;
 • Ken nis en af fi ni teit met de an de re as pec ten van in te gra le pro ject be heer sing;
 • Af fi ni teit met wer ken in de pu blie ke sec tor en er va ring met wer ken en be sluit vor ming in een be stuur lij ke set ting;
 • Er va ring in zo wel de plan vor mings- als uit voe rings fa se van pro jec ten in het fy sie ke do mein;
 • Er va ring met be ge lei den en in rich ten van het ri si co ma na ge ment en de on der steu nen de pro ces sen in een pro ject or ga ni sa tie ver ge lijk baar met het In ge ni eurs bu reau Am ster dam;
 • Er va ring in het door ont wik ke len van or ga ni sa ties op het vak ge bied ri si co ma na ge ment.
 • Competenties Ingeklapt

 • Ana ly tisch ver mo gen
 • Om ge vings be wust zijn
 • Re la tie be heer
 • Ini ti a tief
 • Re sul taat ge richt heid
 • Wij bieden Ingeklapt

 • Je sa la ris is mi ni maal € 3.277,- en maxi maal € 4.831,- bru to per maand (sa la ris schaal 10A) op ba sis van 36 uren per week.
 • Wer ken in een di ver se stad met goe de be reik ba re lo ca ties in Am ster dam en de kans je te blij ven ont wik ke len.
 • Kandidaten worden uitgerust met een laptop en telefoon. Om het thuiswerken zo goed mogelijk te ondersteunen kan een monitor en bureaustoel in bruikleen worden uitgegeven.

  Voor het aanschaffen van een (extra) muis en toetsenbord staat een beperkte vergoeding tegenover. Op dit moment bestaat er nog geen vergoeding voor het werken vanuit huis.

 • Een goed pak ket se cun dai re ar beids voor waar den, o.a. op na me in het ABP-pen si oen fonds, een maan de lijk se bij dra ge in de ziek te kos ten ver ze ke ring en een In di vi du eel Keu ze bud get van 17,05% van jouw jaar sa la ris.
 • Je kunt dit in zet ten om bij voor beeld ex tra ver lo fu ren te ko pen. Voor een over zicht van alle ove ri ge ar beids voor waar den, klik hier.

  De organisatie Ingeklapt

  Het Ingenieursbureau : waarom bij ons?

  Het Ingenieursbureau Amsterdam is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw.

  Wij zijn het technisch geweten en maken van doelen de duurzame, tastbare resultaten voor Amsterdam. Met meer dan 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement.

  We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad.

  Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilot’s draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

  Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent :

 • bij na let ter lijk wer ken in de ach ter tuin van haar ei gen zin ni ge be wo ners;
 • elke dag kun nen fiet sen door je ei gen pro ject ge bied en het pro ject da ge lijks zien vor de ren;
 • en ook : wer ken voor de Cham pi ons Lea gue van de ge meen te lij ke In ge ni eurs bu reaus.
 • Wil je wer ken voor de groot ste ge meen te lij ke In ge ni eurs bu reau en zelf de meest tof fe pro jec ten uit voe ren van Zui d as tot Ha ven stad en van de brug over het IJ tot het Slo ter park?
 • Sol li ci teer dan bij het In ge ni eurs bu reau van de ge meen te Am ster dam!

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier