HBO Verpleegkundige Verpleeg Technisch Team
Stichting Land van Horne
Weert, NL
3 dagen geleden

Wat je func tie in houdt

Je ver richt ver pleeg tech ni sche han de lin gen bij cli ën ten bin nen het ge he le werk ge bied van Land van Hor ne.

Je on der steunt op ver zoek van de spe ci a list ou der ge nees kun de bij het dia gnos ti ce ren en stelt de ver pleeg kun di ge in ter ven tie vast.

Je ver zorgt en be ge leidt cli ën ten aan de hand van het (in te gra le) in di vi du e le zorg- en be han del plan con form de daar voor gel den de pro to col len.

Je be ge leidt leer lin gen en sta gi ai res, le vert een bij dra ge aan de des kun dig heids be vor de ring van on ze ver zor gen den en ver pleeg kun di gen en par ti ci peert in de ont wik ke ling van ver pleeg kun di ge za ken / in no va tie.

In de avond, nacht en week en den heb je de tria ge func tie voor de Spe ci a list Ou de ren ge nees kun de.

Wat wij vra gen

Je bent in het be zit van een di plo ma HBO-V. Kli ni sche zie ken huis er va ring is een pré. Je kunt een in schat ting ma ken van de com plexi teit van zorg vra gen en kunt de ver eis te des kun dig heid be oor de len.

Je treedt con se quent en ac cu raat op, bent flexi bel in zet baar, han delt met in acht ne ming van de des kun dig heid van de me de wer kers bin nen de werk een heid en kunt pro bleem op los send han de len.

Je bent in be zit van je rij be wijs B en een au to en je bent be reid om even tu eel een aan vul len de op lei ding te vol gen.

Wat wij je bie den

Wij bie den je een be lang rij ke, dy na mi sche func tie met di ver se uit da gin gen voor een pro fes si o ne le ver pleeg kun di ge.

Je krijgt een ar beids over een komst voor on be paal de tijd aan ge bo den. De ar beids duur be draagt mi ni maal 24 uur ge mid deld per week.

Een an de re ar beids duur is be spreek baar. De Stich ting Land van Hor ne biedt een aan trek ke lijk pak ket se cun dai re ar beids voor waar den.

Het sa la ris en ar beids voor waar den zijn con form de CAO Ver pleeg-, Ver zor gings hui zen en Thuis zorg.

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier